Eğitim Felsefemiz

Bize Yeni Bir Okul Lazım Dedik, O Da İnsan Okulu Olmalı! ​

Giderek daha da dijitalleşen dünyada insan kalmaya ihtiyacımız var dedik ve bu niyetle insan okulu felsefesini oluşturduk. Sınav temelli, ezbere dayalı, geleneksel eğitim anlayışından sıyrılıp insanı ve hayatı merkeze koyan “İnsan Okulu” inşa ettik. Halihazırda eğitim veren liselere baktık ve gençlerin iki temel ihtiyacı olduğunu fark ettik.

Gençler haklı olarak karar verme süreçleri içerisinde var olmak istiyorlar. O nedenle geleceğin mezunlarının öncelikle özerk bireyler olması gerektiği inancındayız. Maalesef Türkiye’de gelenekselleşen eğitim sisteminde gençlerin bu özerklikleri körelleştirilmeye çalışılıyor. Halbuki aksine biz yeni nesilde kendine güvenen, özerk bireyler yetiştirmeliyiz. Geleceğin mezunları kendine güvenen, denemekten korkmayan, kendi potansiyelinin ve yetkinliğinin farkında olan bireyler olmalı.

Bu konu da 4 boyutlu bir “Mindset” geliştirdik. Öncelikle 21. yüzyıl bireyi “İtirazcı” olmalı. İtirazcı; soru soran, kanıt arayan, ilişkilendirme yapan ve her şeyi olduğu gibi kabul edip almayan demektir. İkinci boyut olarak “Mucit” olmalı. Yani üretim için çalışacak, tüketim kültüründen çıkıp üretim yapması gerekiyor. Diğer bir nitelik olarak hikaye anlatıcısı olması gerekiyor. Aynı bölümden, aynı okuldan mezun olan bir sürü kişi olabilir ama herkesin hikayesi farklı. Kendi hikayesini yazabilecek kadar üretimci ve hayal gücünün olması gerek. Son olarak kürator özelliğine sahip olmak zorunda. Yani geleneksel düzendeki gibi diktatörlük yerine kolaylaştırıcı olması gerekiyor. YÖM Anadolu Lisesinde biz 21. yüzyıl yetkinlikleri ile insan okulu felsefesinin düşünce biçimlerini, kendi kendine bilginin doğru kaynağını bulmayı öğrenen ve daha sonra bu bilgiyi hangi alanlarda uygulayarak hayata geçirebileceğini saptayacak gençlere öğrenme yoldaşlığı yapıyoruz. 

YÖM Hibrit Anadolu Lisesinde gençlerin kendi geleceklerini tasarlayabilecekleri, yönetimde ve işleyişte söz sahibi oldukları ve sürekli öğrenen ekosistem içerisinde hem akran öğrenmesi gerçekleştirdikleri hem de öğrettikleri  bir öğrenme ortamı tasarladık. Eğitim sistemini tasarlarken aynı zamanda gençlerin dünya standartlarına uyum sağlamalarını önemseyerek çift diploma programını eğitimimize dahil ettik.

Brigham Young University ile yaptığımız işbirliği ile online lise programı sayesinde ABD’den de diploma alarak mezun olacak öğrencilerimiz, uluslararası alanda yetkinliğe kavuşacaklar. Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine göre eşit sayıda kız ve erkek öğrencinin eğitim görmesine önem vermekteyiz. Zengin atölye programlarımızla kodlamadan dijital yayıncılığa, gastronomiden hikaye anlatıcılığına birçok farklı disiplinden öğrenme alanı bulunmaktadır. 

Okulların değerler bütünü olarak yeni bir insan tohumu oluşturması gerekiyor. Müfredat değil ekosistem öğretir! 

Bilgi almak İçin

Bize ulaşın

Layer 1
Giriş Yap Kategoriler
small_c_popup.png

Bilgi Talep Formu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Ziyaretçi Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

YÖM | Yenilikçi Öğrenme Okulları (“YÖM”) olarak, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekte, kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktayız. YÖM olarak, Kanun kapsamında işlemiş olduğumuz kişisel veriler bakımından sizlere, bir başka ifadeyle kişisel verileri işlenen ilgili kişilere karşı “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktayız. Bu doğrultuda işbu aydınlatma metni ile siz ziyaretçilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, YÖM veya YÖM adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları
Kişisel verileriniz, YÖM veya YÖM adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; okulumuz içerisine hangi ziyaretçilerin geldiği ve nihayet okulumuzun güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmektedir. YÖM olarak, veri sorumlusu sıfatı ile; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir. Belirtmek gerekir ki; YÖM, kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması
YÖM tarafından işlenen bu kişisel verileriniz; Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki hukuka uygunluk sebepleri dahilinde ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla tutulmakta olup kanunen yetkili kişi ve kamu kurumların talebi olmadıkça üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

4. İşlenen Kişisel Verileriniz
YÖM, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri/özel nitelikli kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. YÖM olarak, ziyaretçilerimize ilişkin aşağıdaki kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileri işlemekteyiz:

• Kimlik : İsim, soy isim, T.C. Kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, pasaport numarası, vatandaşlık numarası, yabancı kimlik numarası, kayıtlı olunan meslek odası numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası nüfus cüzdanı sıra numarası, nüfus cüzdanı aile seri numarası, nüfus cüzdanı cilt numarası, nüfusa kayıtlı olunan yer, anne adı, baba adı, medeni hal, uyruk, imza
• Görsel ve işitsel kayıtlar : fotoğraf, kamera kaydı
• Sağlık : Kan grubu
• Özel nitelikli kişisel veriler : Din

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak sizler,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde her zaman YÖM yönetimi ile iletişime geçebilirsiniz. YÖM’e ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda YÖM, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir. Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unvan: Gökberk Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Mersis No: 0399040127400010
Telefon Numarası: (216) 360 2 360
Posta Adresi: Göztepe, Dr. Rıfatpaşa Sk. No:19, 34730 Kadıköy/İstanbul