Eğitimde Yapay Zekanın Gücü

Geleceği Şekillendiren Teknoloji

Günümüzde teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte eğitim alanında da önemli dönüşümler yaşanıyor. Bu dönüşümlerden en etkileyici ve geleceği şekillendiren teknolojilerden biri ise hiç şüphesiz yapay zeka. Yapay zeka, eğitimde yeni olanaklar sunarak öğrenme deneyimini daha etkili, kişiye özel ve eşsiz hale getiriyor. Bu yazıda, eğitimde yapay zekanın gücünü ve potansiyelini keşfedeceğiz.

1. Kişiye Özel Öğrenme Deneyimi: Her öğrenci, kendine özgü bir öğrenme tarzına ve hızına sahiptir. Yapay zeka, öğrencilerin mizaç yapıları, ilgi alanları ve öğrenme düzeylerini analiz ederek kişiye özel öğrenme içerikleri ve yöntemleri sunar. Böylece öğrenciler, kendi hızlarında öğrenebilir, eksik olduğu konuları daha etkili bir şekilde kavrayabilir ve güçlü yönlerini daha da geliştirebilir.

2. Eğitmenler için Değerli Bir Araç: Yapay zeka, eğitmenlere büyük bir destek sağlar. Öğrenci verilerini analiz ederek öğrencilerin ilerlemesini takip eder, eksiklikleri belirler ve eğitmenlere öneriler sunar. Böylece eğitmenler, öğrencilere daha iyi rehberlik yapabilir, ders planlarını kişiselleştirebilir ve daha etkili bir eğitim stratejisi oluşturabilir.

3. Etkileşimli Öğrenme Araçları: Yapay zeka, etkileşimli öğrenme araçları ve sanal gerçeklik teknolojileriyle öğrenmeyi daha eğlenceli ve etkileyici hale getirir. Öğrenciler, sanal ortamlarda deneyimler yaşayarak somut ve görsel öğrenme deneyimleri yaşarlar. Bu da öğrenmeyi daha kalıcı ve keyifli kılar.

4. Hızlı ve Doğru Geri Bildirim: Yapay zeka, öğrencilere hızlı ve doğru geri bildirimler sağlar. Sınav ve ödevleri değerlendirirken hataları ve eksiklikleri tespit ederek öğrencilere anında geri bildirim sunar. Bu, öğrencilerin hatalarından hızlıca ders çıkarmalarını ve gelişmelerini sağlar.

5. Öğrenci Takip ve Destek: Yapay zeka, öğrencilerin başarılarını, devamsızlık durumlarını ve sosyal duygusal ihtiyaçlarını takip eder. Böylece öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini yakından izler ve öğrencilere ihtiyaçları olan destekleri sağlar.

Yapay zeka, eğitimdeki bu güçlü rolüyle geleceğin eğitim sisteminin temel taşlarından biri olmaya aday. Ancak, yapay zeka ile insan etkileşiminin dengesi de gözetilmelidir. Eğitimde yapay zekayı kullanırken, insan etkileşimi ve eğitmenlerin öğrencilere olan etkisi asla göz ardı edilmemelidir.

Eğitimde yapay zekanın gücü, öğrencilerin daha iyi ve etkili bir öğrenme deneyimi yaşamalarına olanak tanırken, eğitmenlerin de daha verimli ve kişiselleştirilmiş bir eğitim sunmalarını sağlar. Geleceğin eğitiminde yapay zekanın etkisi daha da artacak ve bu teknoloji, öğrenme süreçlerimizi dönüştürmeye devam edecek.

Kaynaklar:

  • Andrews, R., & Goodson, I. F. (2019). Artificial Intelligence in Education: Promise and Implications of Automated Tutoring. In N. Jones, I. F. Goodson, & L. H. Eriksson (Eds.), The International Handbook of Philosophy of Education (pp. 1005-1024). Springer, Cham.
  • Liu, D. Y., Liu, J., & Zhou, Z. H. (2021). Artificial intelligence in education. Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery, 11(3), e1424.


Yazar: Batıkan Rumelili]

Bu yazıyı paylaşın

Bültenimize Abone Olun

YÖM Lisesi hakkındaki en son gelişmelerden haberdar olun.

Diğer yazılara Ulaşın

YÖM Blog

Eğitimde Yapay Zekanın Gücü

Geleceği Şekillendiren Teknoloji Günümüzde teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte eğitim alanında da önemli dönüşümler yaşanıyor. Bu dönüşümlerden en etkileyici ve geleceği şekillendiren teknolojilerden biri ise hiç

Duyurular

YÖM Anadolu Lisesi Artık GSA Üyesi!

YÖM Hibrit Anadolu Lisesi olarak, öğrencilerimizin küresel dünya ile etkileşimini artırmak ve kültürel farklılıklara saygı duymalarını teşvik etmek için Global School Alliance’da biz de yer alıyoruz!

small_c_popup.png

Bilgi Talep Formu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Ziyaretçi Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

YÖM | Yenilikçi Öğrenme Okulları (“YÖM”) olarak, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekte, kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktayız. YÖM olarak, Kanun kapsamında işlemiş olduğumuz kişisel veriler bakımından sizlere, bir başka ifadeyle kişisel verileri işlenen ilgili kişilere karşı “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktayız. Bu doğrultuda işbu aydınlatma metni ile siz ziyaretçilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, YÖM veya YÖM adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları
Kişisel verileriniz, YÖM veya YÖM adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; okulumuz içerisine hangi ziyaretçilerin geldiği ve nihayet okulumuzun güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmektedir. YÖM olarak, veri sorumlusu sıfatı ile; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir. Belirtmek gerekir ki; YÖM, kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması
YÖM tarafından işlenen bu kişisel verileriniz; Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki hukuka uygunluk sebepleri dahilinde ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla tutulmakta olup kanunen yetkili kişi ve kamu kurumların talebi olmadıkça üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

4. İşlenen Kişisel Verileriniz
YÖM, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri/özel nitelikli kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. YÖM olarak, ziyaretçilerimize ilişkin aşağıdaki kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileri işlemekteyiz:

• Kimlik : İsim, soy isim, T.C. Kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, pasaport numarası, vatandaşlık numarası, yabancı kimlik numarası, kayıtlı olunan meslek odası numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası nüfus cüzdanı sıra numarası, nüfus cüzdanı aile seri numarası, nüfus cüzdanı cilt numarası, nüfusa kayıtlı olunan yer, anne adı, baba adı, medeni hal, uyruk, imza
• Görsel ve işitsel kayıtlar : fotoğraf, kamera kaydı
• Sağlık : Kan grubu
• Özel nitelikli kişisel veriler : Din

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak sizler,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde her zaman YÖM yönetimi ile iletişime geçebilirsiniz. YÖM’e ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda YÖM, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir. Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unvan: Gökberk Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Mersis No: 0399040127400010
Telefon Numarası: (216) 360 2 360
Posta Adresi: Göztepe, Dr. Rıfatpaşa Sk. No:19, 34730 Kadıköy/İstanbul