Bizi Tanıyın​​

2013 yılında Göknur Karlı ile Kayhan Karlı’nın eğitimci bir ekiple birlikte Yenilikçi Öğrenme Merkezi’ni (YÖM) kurmasıyla başlayan, eğitim yoluyla sosyal fayda yaratma yolculuğunu adım adım büyüten, güçlendiren bir öğrenenler topluluğuyuz.

YÖM olarak oluşturduğumuz Beceri Odaklı Yenilikçi Eğitim Programı’nın yaklașık dört yıl boyunca özel ve resmi kurumlarda yirmi binden fazla öğretmen ve yönetici ile on binlerce anne babaya ulaşmasının ardından öğrenme yolculuğumuz sırasında biriken tecrübelerimizin hayat bulacağı bir okul kurma fikri olgunlaştı. YÖM mutfağında hazırlanan programların sunulacağı, şu an İstanbul ve İzmir’de yerleşkeleri olan YÖM Okulları sofrası böylelikle kurulmuş oldu. 

Bunun  yanı sıra, YÖM Aile Merkezi, YÖM Kamp, YÖM Ajans, GKB Yayın, Edunimbus Türkiye’nin ilk dijital eğitim pazar yeri gibi birçok farklı çalışmaya imza attık. Bütüncül bir eğitim anlayışıyla 21. yüzyıl yaşam becerilerini destekleyen yaratıcı, enerji dolu, huzurlu, eğlenceli ve yetenekleri açığa çıkaran felsefemiz ve eğitimin farklı alanlarındaki 30 yıllık deneyimimiz şimdi de YÖM Hibrit Anadolu Lisesi’nde hayat bulacak.

YÖM Hibrit Anadolu Lisesi ile birlikte öğrencilerin beceri ve yeteneklerini açığa çıkaran, onlara 21. yüzyılın bizlerden beklediği öğrenme, bilgi, medya, yaşam ve kariyer alanındaki yetkinlikleri kazandırmayı amaçlıyoruz.

Misyonumuz

Günümüzde artık hareket kabiliyetini tamamen kaybetmiş, nefes almakta güçlük çeken geleneksel eğitim yerine yenilikçi, evrensel ve ilerici bir anlayışı YÖM Hibrit Anadolu Lisesi ile ortaöğretimde yaygınlaştırmayı; teknolojik ve dijital imkanlardan yararlanarak ve aynı zamanda öğrencilerin beceri ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayacak tasarım odaklı, atölyelerle zenginleştirilmiş öğrenme ortamları oluşturmayı hedefliyoruz.

Vizyonumuz

YÖM Hibrit Anadolu Lisesinden birey olma yolcuğunu tamamlayarak mezun olan öğrencilerimizin lise öğrenimi boyunca edindikleri beceri, yetkinlik ve kazanımlar sayesinde; ilerleyen yıllar boyunca iş, okul ve sosyal hayatlarında 21. yüzyılın fark yaratan insanları olmalarını amaçlıyoruz. 

-Bugünün ‘dijital yerli’leri olan öğrencilerimizin ‘dijital okuryazar’ olarak dijital dünyanın imkanlarından sağlıklı bir şekilde faydalanmalarını

-Girişimcilik ve liderlik alanlarındaki yetkinliklerini çözüm odaklı olabilmek, etkili iletişim kurabilmek, kriz yönetebilmek, iş birliği yapabilmek gibi farklı alanlarda kullanmalarını

-Dil, inanç, renk, yönelim ve görüş farklılıklarına karşı duyarlı, ekolojik dengeyi ve sürdürülebilir yaşamı gözeten bireyler olmalarını önemsiyoruz.

21. yüzyılda yetişen bireylerin hızlı karar verme, kendini yönetme, eleştirel düşünme, üretme, problem çözme, esnek olma, girişimci olma, teknolojiyi etkin kullanma gibi çeşitli yaşam becerilerine sahip olması gerektiğini biliyoruz.

Bizler de bu doğrultuda YÖM Lisesi olarak, MAKER yani edindikleri bilimsel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanarak ihtiyaçlarını tasarlayabilen bireyler yetiştirmek için İnsan Okulu felsefesiyle eğiti programlarımızı uygulamaktayız.

YÖM Öğrenenler Topluluğu

Öğrenci

YÖM Lisesinde öğrencilerimiz; içsel motivasyonu olan, öğrenmenin sorumluluğunu üstlenendir, hata yaptığında veya başarısızlıkla karşılaştığında vazgeçen değil bu durumdan nasıl çıkabileceğini planlayan ve ihtiyaç duyduğunda destek alandır.

Anne – Baba

YÖM lisesinde anne babalar; okul ikliminin bir parçasıdır. Anne babalar, çocukların akademik başarısı, sosyal-duygusal gelişimi için etkili öğrenme süreçleri yaratma ve okul süreçleriyle ilgili kararlara katılma konusundaki ortağımızdır.

Öğrenme Yoldaşı

YÖM Lisesinde öğretmenlerimiz; öğrencilere rehberlik yapan, onlarla birlikte aynı yolda yürüyen, öğrenen, deneyim kazanan, alanlarında yetkin olmalarının yanı sıra farklı disiplinlerde uzmanlıklara sahip olan birer öğrenme yoldaşıdır. Çünkü biliyoruz ki; hayattaki en büyük mucize küçükken iyi bir öğretmene rastlamaktır.

small_c_popup.png

Bilgi Talep Formu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Ziyaretçi Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

YÖM | Yenilikçi Öğrenme Okulları (“YÖM”) olarak, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekte, kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktayız. YÖM olarak, Kanun kapsamında işlemiş olduğumuz kişisel veriler bakımından sizlere, bir başka ifadeyle kişisel verileri işlenen ilgili kişilere karşı “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktayız. Bu doğrultuda işbu aydınlatma metni ile siz ziyaretçilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, YÖM veya YÖM adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları
Kişisel verileriniz, YÖM veya YÖM adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; okulumuz içerisine hangi ziyaretçilerin geldiği ve nihayet okulumuzun güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmektedir. YÖM olarak, veri sorumlusu sıfatı ile; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir. Belirtmek gerekir ki; YÖM, kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması
YÖM tarafından işlenen bu kişisel verileriniz; Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki hukuka uygunluk sebepleri dahilinde ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla tutulmakta olup kanunen yetkili kişi ve kamu kurumların talebi olmadıkça üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

4. İşlenen Kişisel Verileriniz
YÖM, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri/özel nitelikli kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. YÖM olarak, ziyaretçilerimize ilişkin aşağıdaki kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileri işlemekteyiz:

• Kimlik : İsim, soy isim, T.C. Kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, pasaport numarası, vatandaşlık numarası, yabancı kimlik numarası, kayıtlı olunan meslek odası numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası nüfus cüzdanı sıra numarası, nüfus cüzdanı aile seri numarası, nüfus cüzdanı cilt numarası, nüfusa kayıtlı olunan yer, anne adı, baba adı, medeni hal, uyruk, imza
• Görsel ve işitsel kayıtlar : fotoğraf, kamera kaydı
• Sağlık : Kan grubu
• Özel nitelikli kişisel veriler : Din

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak sizler,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde her zaman YÖM yönetimi ile iletişime geçebilirsiniz. YÖM’e ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda YÖM, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir. Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unvan: Gökberk Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Mersis No: 0399040127400010
Telefon Numarası: (216) 360 2 360
Posta Adresi: Göztepe, Dr. Rıfatpaşa Sk. No:19, 34730 Kadıköy/İstanbul