Kurucumuzdan Mesaj

YÖM Hibrit Anadolu Lisesi

Sevgili Veliler ve Değerli Öğrenciler,

Teknolojinin hayatımızın her alanına nüfuz ettiği, öğrenme ve çalışma ortamlarının sil baştan tasarlandığı bir dönemde, eğitim alanında Türkiye’nin yepyeni bir döneme damgasını vuran, geleceği şekillendiren en önemli kurumlarından biri olan Yenilikçi Öğrenme Okulları’nın bünyesindeki YÖM Anadolu Lisesi’ni sizlere tanıtmaktan büyük bir gurur ve heyecan duyuyorum.

Ülkemizin ilk hibrit Anadolu lisesi olmanın ayrıcalığını taşıyan okulumuz, bu ayrıcalığı öğrencilerinin hem akademik hem de sosyal becerilerini geliştirecek bir çerçevede sunuyor.

Öğrencilere bir dizi benzersiz fırsat sunarak hem akademik mükemmeliyeti teşvik ediyor, hem de kişisel ve sosyal becerilerinin gelişimini destekliyor.

YÖM Anadolu Lisesi, akademik disiplinler arasında sinerji oluşturmayı hedefleyen bir müfredat sunuyor. İster fen bilimleri ya da sosyal bilimler, ister sanat olsun, okulumuzun her öğrencisi kendi ilgi ve yeteneklerine göre özelleştirilmiş bir eğitim yolculuğuna çıkıyor.

Öğrencilerimiz, modern laboratuvarlar, kütüphaneler ve teknoloji donanımlı sınıflar gibi üst düzey öğrenme kaynaklarına erişirken, öğretmenlerimiz de en son eğitim tekniklerini ve pedagojik yaklaşımları kullanarak öğrencilerin bireysel öğrenme stillerini destekliyor.

Sosyal becerilerin geliştirilmesi de YÖM Anadolu Lisesi’nin temel taşlarından birini oluşturuyor. Öğrencilerimiz spor, sanat, müzik, tiyatro, teknoloji, gönüllülük faaliyetleri ve daha birçok alanda çeşitli kulüpler ve faaliyetlere katılarak sosyal ve liderlik becerilerini geliştirme fırsatı buluyor. Okulumuz, öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine aktif olarak katılımını teşvik ediyor ve onların topluma karşı sorumluluklarının farkında olan, duyarlı bireyler haline gelmelerini destekliyor.

YÖM Anadolu Lisesi, geleceğin liderlerini yetiştirirken sadece sınıf içindeki başarılara değil, aynı zamanda sınıf dışındaki başarılara da değer veriyor. Bu hedef doğrultusunda, öğrencilerin hem akademik hem de sosyal becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Her öğrencinin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve 21. yüzyılın zorluklarıyla başa çıkmak için gereken becerileri onlara kazandırmak vizyonuyla hareket ediyor.

YÖM Anadolu Lisesi, sizi eğitimdeki bu heyecan verici ve yenilikçi yolculuğa davet ediyor. Öğrencilerimizin başarılı bir geleceğe doğru adım atmalarını sağlayacak güçlü bir temeli birlikte oluşturabiliriz.

Hoş geldiniz!

YÖM Anadolu Lisesi’nin dünyası, sadece bir okul değil, başarının ve öğrenmenin sınırsız olduğu bir yer. Bu sınırsız dünyada sizinle buluşmak için sabırsızlanıyoruz.

Kayhan KARLI

Bilgi almak İçin

Bize ulaşın

small_c_popup.png

Bilgi Talep Formu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Ziyaretçi Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

YÖM | Yenilikçi Öğrenme Okulları (“YÖM”) olarak, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekte, kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktayız. YÖM olarak, Kanun kapsamında işlemiş olduğumuz kişisel veriler bakımından sizlere, bir başka ifadeyle kişisel verileri işlenen ilgili kişilere karşı “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktayız. Bu doğrultuda işbu aydınlatma metni ile siz ziyaretçilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, YÖM veya YÖM adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları
Kişisel verileriniz, YÖM veya YÖM adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; okulumuz içerisine hangi ziyaretçilerin geldiği ve nihayet okulumuzun güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmektedir. YÖM olarak, veri sorumlusu sıfatı ile; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir. Belirtmek gerekir ki; YÖM, kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması
YÖM tarafından işlenen bu kişisel verileriniz; Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki hukuka uygunluk sebepleri dahilinde ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla tutulmakta olup kanunen yetkili kişi ve kamu kurumların talebi olmadıkça üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

4. İşlenen Kişisel Verileriniz
YÖM, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri/özel nitelikli kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. YÖM olarak, ziyaretçilerimize ilişkin aşağıdaki kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileri işlemekteyiz:

• Kimlik : İsim, soy isim, T.C. Kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, pasaport numarası, vatandaşlık numarası, yabancı kimlik numarası, kayıtlı olunan meslek odası numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası nüfus cüzdanı sıra numarası, nüfus cüzdanı aile seri numarası, nüfus cüzdanı cilt numarası, nüfusa kayıtlı olunan yer, anne adı, baba adı, medeni hal, uyruk, imza
• Görsel ve işitsel kayıtlar : fotoğraf, kamera kaydı
• Sağlık : Kan grubu
• Özel nitelikli kişisel veriler : Din

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak sizler,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde her zaman YÖM yönetimi ile iletişime geçebilirsiniz. YÖM’e ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda YÖM, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir. Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unvan: Gökberk Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Mersis No: 0399040127400010
Telefon Numarası: (216) 360 2 360
Posta Adresi: Göztepe, Dr. Rıfatpaşa Sk. No:19, 34730 Kadıköy/İstanbul