Akademik Yaklaşımlarımız

Yüz yüze

Gelişen dünyada bedensel güç gerektiren işlerin yerine zihin gücümüzü kullanabileceğimiz işler ön plana çıkmaktadır. 21. yüzyılda yetişen bireylerin hızlı karar verme, kendini yönetme, eleştirel düşünme, üretme, problem çözme, esnek olma, girişimci olma, teknolojiyi etkin kullanma gibi çeşitli yaşam becerilerine sahip olması gerektiğini bilmekteyiz. Tüm bu bütünsel yapıyla akademik olarak uyguladığımız milli eğitim bakanlığı müfredatını zenginleştirerek, YÖM Anadolu Lisesinde bilimsel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanıp ihtiyaçlarını tasarlayabilen bireyler yetiştirmek için planladığımız eğitim yaklaşımları programlarını entegre ederek uygulamaktayız.

Yüz Yüze

STEM

PTÖ

TOD

SEL

ENNEAGRAM

FLIPPED LEARNING

STEM

Bilim ve teknoloji, bugünün ve yarının dünyasında en temel ihtiyaçlarımıza cevap veren olmazsa olmaz kavramlardır. Eğitim alanında kullanılan Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) araçları da 21. yüzyılın bizden talep ettiği becerileri edinmemize olanak sağlar. 

Enerji, iklim, çevre, gıda ve eğitim alanlarında dünyanın mutlak çözümlere ihtiyaç duyduğu sorunlar mevcuttur. Bu sorunlara çözüm üretebilmek için de en temelde bilime ve bilimsel düşünceye ihtiyaç duyarız. Doğru sonuçlar elde edebilmemiz için doğru yolda ilerlememiz gerekir. Dolayısıyla bilimi geliştirmek için öncelikle bilimsel tabanlı teknolojileri kullanmalıyız. Aklın ve mantığın öncülüğünde mühendis bakış açısı ile düşünme biçimleri geliştirmeliyiz. Matematik ise doğanın ve bilimin dilidir. Doğayı ve bilimi anlamak içinde matematik dilini öğrenmeliyiz. Yani, STEM eğitimi yapısal olarak bilimi, teknolojiyi, mühendisliği ve matematiği içinde barındıran bütünsel, entegre bir öğretim ağı sağlar. STEM, hayata bakışta analitik düşünme, soru sorabilme yeteneğine sahip olma, problem çözebilme gibi meziyetlere odaklanan bir eğitim disiplinidir.

STEM EĞİTİM YAKLAŞIMININ ÖZELLİKLERİ

 • Disiplinler Arası Bir Yaklaşım: STEM eğitimi yaklaşımı disiplinler arası bir yaklaşımdır. Günlük hayattaki problemlerin çözümü için genellikle tek bir disiplin yeterli olmamaktadır. Bu sebeple disiplinlerin bütünleştirilmesini hatta disiplinler üstü bir bakış açısı sorunların etkili çözümü için çok önemlidir.
 • Gerçek Hayattan Sosyal Değeri Olan İlginç Bir bağlam İle Kurgulanma: Gerçek hayatın içinden seçilen bağlamların sosyal değerinin olması ve öğrenciye ilginç gelmesi önemlidir. Mesela cankurtaran görevi gören bir deniz aracı tasarlamak sosyal değeri olan bir bağlamdır. Sosyal değeri olan bağlamlar ile birlikte öğrencilere ilginç gelen ve disiplinlerin bütünleştirmesinin kolayca yapılacağı bağlamlar öğrenmeyi desteklemede daha etkili olabilirler.
 • Mühendislik Tasarım Süreci (MTS): STEM eğitimi yaklaşımının ortaya çıktığı Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirilen ve yaygın olarak kullanılan teorik çerçeve mühendislik tasarım sürecidir
 • Kanıta Dayalı Karar Verme Süreci: STEM eğitimi yaklaşımında öğrencilerin karar verme süreçleri bireysel ve grup üyelerinin hipotezleri ve bu hipotezleri destekleyen kanıtlar üzerinden tartışılır. Bilimsel kanıtlar kullanılarak kurulan hipotezin desteklenmesi ve problemin çözümü için en iyi seçeneğin geliştirilmesi temel amaçtır.
 • Tekrarlı Bir Tasarım Süreci: Tek bir tasarımla sonuçlanan etkinliklerin STEM eğitimi yaklaşımına uygunluğu konusu çok sıkıntılıdır. Etkili bir STEM eğitimi yaklaşımı için bilişsel seviyesi kademeli olarak yükselen kazanımlara dönük tekrarlı görevlerin planlanmış olması gerekir
 • Öğrenmenin Adım Adım Yapılandırılması: Kazanımlara öğrencinin ulaşması STEM eğitimi yaklaşımının hedeflerinden biridir. Bilişsel olarak düşük seviyeli kazanımlardan daha yüksek seviyeli kazanımlara doğru süreç içerisinde bir ilerleme gereklidir.
 • Hatalardan Öğrenme: STEM eğitimi yaklaşımında, öğrencinin hata yapması beklenen bir durum olup bu hatalardan ders çıkarıp yoluna daha doğru hipotezler ile devam etmesi istenmektedir. 
 • Ürün Değil Süreç Odaklı Eğitim Yaklaşımı: STEM eğitimi yaklaşımı sadece ürün ve sonuç değerlendirmeleri ile yetinmez. STEM eğitimi yaklaşımında süreç en az sonuç kadar değerlidir. 
 • Çözümde Çeşitliliğe İzin Verir – Tek Doğru Cevabı Olmaz: STEM eğitimi yaklaşımında çok farklı tasarımlar ile sorunlara cevap verilebileceği için, tek bir doğru cevap olmasındansa çözümdeki çeşitlilik önemlidir. Problemin çözümüne dönük her bir tasarım öğrencilere farklı bir yol göstermektedir. 
 • Grup Çalışması: Grup çalışması hem etkili iletişimin sağlanmasında hem de takım çalışması becerilerinin gelişmesi açısından çok değerlidir. Ayrıca akran öğrenmesini desteklediği için de öğrencilerin birbirlerinden öğrenme fırsatı bulurlar. Birçok araştırmada, grup çalışması, STEM eğitimi yaklaşımının ayrılmaz bir parçası olarak belirlenmiştir.

Geri dön

TOD – Tasarım Odaklı Düşünce ​

TOD yani Tasarım Odaklı Düşünmeye dayalı eğitim modelinde STEM içerisinde yer alan mühendis bakış açısını desteklemek adına alternatif stratejiler ve çözüm önerileri aranır. Farklı bakış açıları geliştirmeyi ve kolektif düşünme şeklini aşılar.

Tasarım Sürecinde öğrencilerimize;

 • Problemi tanımlamak ve ihtiyaçları belirlemek, 
 • Bilgi toplamak,
 • Alternatif çözümler üretmek ve en uygun çözümü seçmek,
 • Bir prototip tasarlamak/geliştirmek,
 • Değerlendirmek olarak 

aşamalandırılmış tüm basamakları deneyimleyerek akademik olarak edindikleri müfredat kazanımlarını, yaratıcılıkları ile üretim aşamasına ulaştırmaları ve çıkan sonucu değerlendirme yapmaları öğretilir. 

Bu bağlamda öğrencilerimizin;

 • Akademik kazanımları gerçek hayatta uygulama,
 • Analiz etme,
 • Kaynakları doğru kullanma,
 • Sonuçları değerlendirme,

gibi özellikle meslek sahibi olduklarında, profesyonel / kurumsal hayatta karşılaşacakları zorlukları deneyimlemeleri ve hazırbulunuşluklarının artırılması amaçlanmaktadır.

Geri dön

PTÖ – Proje Tabanlı Öğrenme

PTÖ – yani Proje Tabanlı Öğrenmeye dayalı eğitim modelinde çocukların STEM’de geliştirdiği matematiksel düşünceyi destekleyecek araçlar geliştirilir. Bu eğitim modelinde soyut olandan somut bir şey elde etmek, problemlerin disiplinlerarası bağlantı kurularak ve sorgulanarak çözülmesi amaçlanır.

 • Proje tabanlı öğrenmede disiplinler arası bir problem ya da senaryo üzerinde çalışılır.
 • Öğrencilerin sorgulayarak öğrenmesini sağlar.
 • Öğretmen, öğrencilere bir sorun durumuyla ilgili kaynaklara ulaşma, bilgi teknolojilerinden yararlanma, rapor yazma, kaynak gösterme ve sunu yapma da kılavuzluk yapar.
 • Sonunda bir ürün ortaya konulması istenir ancak önemli olan süreçtir.

 

Proje Tabanlı Öğrenme modeli ile öğrencilerimizin;

 • Yaşam becerileri
 • Zihinsel beceriler (yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, karar alma, problem çözme vb.),
 • Bilgi edinme, kullanma ve transfer etme becerileri,
 • Otokontrol becerileri (hedef belirleme, zaman yönetimi, etkinliklerini düzenleme),
 • Tutum ve inançlar (öğrenme sevgisi isteklilik, başarı duygusu, özgüven vb.),
 • Bireysel ve grupla çalışma becerileri,

alanlarında gelişimleri desteklenir ve akademik kazanımları ile üretim faaliyetlerinin birleştirilme süreci gerçekleştirilir. Başarılı bir lise öğrencisinden beklenen akademik başarı ile zihinsel ve sosyal yetkinliklerin kazandırılması hedeflenir.

Geri dön

SEL (Sosyal Duygusal Öğrenme)

SEL yani Sosyal Duygusal Öğrenme’ye dayalı eğitim modelinde STEM’de  bulunan tüm bu araçları kullanırken, tasarlarken ve üretirken toplumsal ve psikososyal yönleriyle insani özelliklerimizin göz ardı edilmemesi gerekir. 

Geleneksel yöntemler akademik, bilişsel beceriye odaklıdır. Oysa, bilişsel becerilerinin gelişmesi çocukların meslek sahibi olmalarını sağlıyor ancak etkili iletişim kurması, duygularını tanıması ve ifade etmesi, öfke ile baş etmesi, karar vermesi, sorumluluk alması ve çatışmaları çözümleyebilmesi için sosyal-duygusal öğrenme modeline ihtiyacı var. 

Sosyal-Duygusal öğrenme duygularımızı tanıma ve yönetme, diğer insanlar için ilgi ve alaka geliştirme, olumlu ilişkiler kurabilme, sorumluluğunu alabildiğimiz kararlar verebilme ve zorlayıcı durumlarla yapıcı ve etik biçimde baş edebilmeyi içerir. Bu beceriler sayesinde öğrenciler çatışmaları saygılı bir biçimde çözebilir, etik ve güvenli tercihler yapabilirler. 

Dijital dünyadaki kimliğimiz hayatımızın önemli bir parçası haline gelmiş olsa dahi bizler sayılardan ve algoritmalardan ibaret canlılar değiliz. 

Bizler; YÖM Hibrit Anadolu Lisesi’nde Sosyal Duygusal Öğrenme’ye dayalı eğitim modeli ile empati duygusunun temel alındığı bir insan okulu felsefesini öğretmeyi amaçlıyoruz.  

Geri dön

ENNEAGRAM

Okul ekosistemimiz mizaç temelli olarak kişinin birickliği gözönünde bir programla temellendirilmiştir. Mizaç, bireylerin yaşamdaki motivasyon, algı, öncelik ve eğilimlerini belirleyen psikolojik DNA’sı olarak tanımlanır. Doğuştan gelen ve değişmeyen bu mizaç özellikleri zaman içinde iç (zekâ, yaş, cinsiyet vb.) ve dış (eğitim, aile, sosyal faaliyetler vb.) faktörlerle etkileşerek kişiliği belirler. 

Bizler de YÖM Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Birimi olarak öğrencilerimizle ilk temas ettiğimiz günden itibaren mizaçlarını anlamak, bireysel ihtiyaçlarını görmek üzerine bir sistem geliştiririz. Öğrencilerimizin mizaç özelliklerini belirlerken okul içindeki ilgi, tutum ve davranışlarına dair gözlemlerimizi kullanırız. 

FLIPPED LEARNING

Flipped learning, öğrencilerin öğrenme sürecini değiştiren bir yaklaşımdır. Bu yöntemde, öğrenciler sını içinde eğitmen tarafından ders anlatılmadan önce, ders saatleri dışında, evde video dersleri izleyerek, makale inceleyerek ve ön hazırlık aktivitelerini yaparak derse konuya hazır bir şekilde gelir. Daha sonra sınıfta öğretmenleriyle birlikte konuları pekiştirirler. Bu yaklaşım, öğrencilerin öğrenme sürecine daha fazla katılımını sağlar. Ayrıca, öğrencilerin kendi hızlarında ilerlemesine ve öğrendikleri konuları daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Bu sayede öğrencilerin önemli konuları anlamadan atlama olasılıkları büyük oranda düşer.


Daha fazla bilgi için tıklayın.

Geri dön

ONLINE EĞİTİM

A.  BYU ONLINE ABD ÇİFT DİPLOMA PROGRAMI

YÖM Hibrit Anadolu Lisesi’nde ABD’nin en köklü 100 üniversitesinden biri olan Brigham Young University’nin online çift diploma programını kullanıyoruz.

BYU Online ABD Çift Diploma Programı sayesinde öğrencilerimiz; 150’den fazla seçmeli dersin bulunduğu katalog içinden ilgi duydukları alanlarda uluslararası geçerliliği olan eğitimleri alma imkanı bulacaklar.

Bunun yanı sıra BYU Online ABD Çift Diploma Programı’nı tamamlayan öğrencilerimiz;

 • Avrupa’daki üniversitelere kabul alma konusunda avantaj sahibi olacak,
 • ABD’deki 2 yıllık üniversitelere doğrudan kayıt yaptırabilecek,
 • ABD’deki 2 yıllık üniversite eğitimlerini tamamladıktan sonra 3. ve 4. yılını ABD’deki başka bir üniversitede tamamlayabilecekler.

B.  YOUTHCAST KARİYERE HAZIRLIK EĞİTİM PROGRAMI

YÖM Hibrit Anadolu Lisesi’nde öğrenme ve küresel panel düşünce liderleri tarafından onaylanan Singapur merkezli Youthcast Kariyere Hazırlık Eğitim Programı’nı kullanıyoruz.

Youthcast Kariyere Hazırlık Eğitim Programı sayesinde öğrencilerimiz; iş dünyasında kendilerini başarılı ve ayrıcalıklı kılacak olan becerileri edinecekler.

C.  GİGLA – GİRİŞİMCİ GENÇ LİDERLER AKADEMİSİ

YÖM Hibrit Anadolu Lisesi’nde öğrencilerimizin 21. yüzyılın en öne çıkan yetkinliklerinden olan girişimcilik ve liderlik alanlarındaki gelişimlerini desteklemek adına GİGLA – Girişimci Genç Liderler Akademisi Programı’nı kullanıyoruz.

GİGLA Programı sayesinde öğrencilerimiz 21. yüzyıl becerilerini güçlendirecek; öz yönetimi yüksek, yenilikçi düşünebilen, girişimci, yaratıcı, çözüm üretebilen bireyler olarak mezun olacaklar.

D.  I-NIMBUS DİJİTAL ÖĞRENME PLATFORMU

YÖM Hibrit Anadolu Lisesi’nde, zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde öğrenmeyi zenginleştirmek için i-nimbus Dijital Öğrenme Platformu’nu kullanıyoruz.

i-nimbus Dijital Öğrenme Platformu’nda öğrencilerimiz; yaratıcı yazarlıktan dijital pazarlamaya, sunum becerilerinden duygu yönetimine birçok farklı alanda eğitimler alacaklar.

i-nimbus Dijital Öğrenme Platformu’nda öğrencilerimiz için;

 • Zenginleştirilmiş içerik,
 • 800’den fazla video ve animasyon ders,
 • Z Kütüphanede yüzlerce kitap ve makale,
 • Podcastlar, etkinlikler ve webinarlar olacak.
small_c_popup.png

Bilgi Talep Formu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Ziyaretçi Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

YÖM | Yenilikçi Öğrenme Okulları (“YÖM”) olarak, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekte, kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktayız. YÖM olarak, Kanun kapsamında işlemiş olduğumuz kişisel veriler bakımından sizlere, bir başka ifadeyle kişisel verileri işlenen ilgili kişilere karşı “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktayız. Bu doğrultuda işbu aydınlatma metni ile siz ziyaretçilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, YÖM veya YÖM adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları
Kişisel verileriniz, YÖM veya YÖM adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; okulumuz içerisine hangi ziyaretçilerin geldiği ve nihayet okulumuzun güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmektedir. YÖM olarak, veri sorumlusu sıfatı ile; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir. Belirtmek gerekir ki; YÖM, kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması
YÖM tarafından işlenen bu kişisel verileriniz; Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki hukuka uygunluk sebepleri dahilinde ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla tutulmakta olup kanunen yetkili kişi ve kamu kurumların talebi olmadıkça üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

4. İşlenen Kişisel Verileriniz
YÖM, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri/özel nitelikli kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. YÖM olarak, ziyaretçilerimize ilişkin aşağıdaki kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileri işlemekteyiz:

• Kimlik : İsim, soy isim, T.C. Kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, pasaport numarası, vatandaşlık numarası, yabancı kimlik numarası, kayıtlı olunan meslek odası numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası nüfus cüzdanı sıra numarası, nüfus cüzdanı aile seri numarası, nüfus cüzdanı cilt numarası, nüfusa kayıtlı olunan yer, anne adı, baba adı, medeni hal, uyruk, imza
• Görsel ve işitsel kayıtlar : fotoğraf, kamera kaydı
• Sağlık : Kan grubu
• Özel nitelikli kişisel veriler : Din

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak sizler,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde her zaman YÖM yönetimi ile iletişime geçebilirsiniz. YÖM’e ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda YÖM, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir. Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unvan: Gökberk Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Mersis No: 0399040127400010
Telefon Numarası: (216) 360 2 360
Posta Adresi: Göztepe, Dr. Rıfatpaşa Sk. No:19, 34730 Kadıköy/İstanbul