Yüz Yüze Eğitim

YÖM Hibrit Anadolu Lisesi

Yüz Yüze Eğitim

MÜFREDAT PROGRAMI

Öğrencilerimiz MEB Eğitim Programı’nın felsefe, ilke ve kazanım ve becerileriyle;

  • STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik)
  • TOD (Tasarım Odaklı Düşünme)
  • PTÖ (Proje Tabanlı Öğrenme)
  • SEL (Sosyo-Duygusal Öğrenme) 

alanlarında eğitim alacaklar.

STEM

Bilim ve teknoloji, bugünün ve yarının dünyasında en temel ihtiyaçlarımıza cevap veren olmazsa olmaz kavramlardır. Eğitim alanında kullanılan Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) araçları da 21. yüzyılın bizden talep ettiği becerileri edinmemize olanak sağlar. 

Enerji, iklim, çevre, gıda ve eğitim alanlarında dünyanın mutlak çözümlere ihtiyaç duyduğu sorunlar mevcuttur. Bu sorunlara çözüm üretebilmek için de en temelde bilime ve bilimsel düşünceye ihtiyaç duyarız. Doğru sonuçlar elde edebilmemiz için doğru yolda ilerlememiz gerekir. Dolayısıyla bilimi geliştirmek için öncelikle bilimsel tabanlı teknolojileri kullanmalıyız. Aklın ve mantığın öncülüğünde mühendis bakış açısı ile düşünme biçimleri geliştirmeliyiz. Matematik ise doğanın ve bilimin dilidir. Doğayı ve bilimi anlamak içinde matematik dilini öğrenmeliyiz. Yani, STEM eğitimi yapısal olarak bilimi, teknolojiyi, mühendisliği ve matematiği içinde barındıran bütünsel, entegre bir öğretim ağı sağlar. 

TOD

TOD yani Tasarım Odaklı Düşünme’ye dayalı eğitim modelinde STEM içerisinde yer alan mühendis bakış açısını desteklemek adına alternatif stratejiler ve çözüm önerileri arar. Farklı bakış açıları geliştirmeyi ve kolektif düşünme şeklini aşılar.

PTÖ (Proje Tabanlı Öğrenme) 

PTÖ yani Proje Tabanlı Öğrenme’ye dayalı eğitim modelinde çocukların STEM’de geliştirdiği matematiksel düşünceyi destekleyecek araçlar geliştirilir. Bu eğitim modelinde soyut olandan somut bir şey elde etmek, problemlerin disiplinlerarası bağlantı kurularak ve sorgulanarak çözülmesi amaçlanır.

SEL (Sosyal Duygusal Öğrenme)

SEL yani Sosyal Duygusal Öğrenme’ye dayalı eğitim modelinde STEM’de  bulunan tüm bu araçları kullanırken, tasarlarken ve üretirken toplumsal ve psikolojik yönleriyle insani özelliklerimizin göz ardı edilmemesi gerekir. Dijital dünyadaki kimliğimiz hayatımızın önemli bir parçası haline gelmiş olsa dahi bizler sayılardan ve algoritmalardan ibaret canlılar değiliz. Bizler YÖM Hibrit Anadolu Lisesi’nde Sosyal Duygusal Öğrenme’ye dayalı eğitim modeli ile empati duygusunun temel alındığı bir insan okulu felsefesini öğretmeyi amaçlıyoruz.  

EĞİTİM DİLİ 

YÖM Hibrit Anadolu Lisesi’nde eğitim dili İngilizce’dir. 

ENNEAGRAM TEMELLİ DANIŞMANLIK PROGRAMI

YÖM Hibrit Anadolu Lisesi’nde öğrencilerimizin kendilerine özgü duyumsal, duygusal ve bilişsel özelliklerini temel alan Enneagram Temelli Danışmanlık Programı’nı uyguluyoruz.

Enneagram Temelli Danışmanlık Programı’na göre öğrencilerimizi birbirleriyle kıyaslamadan, birbirlerinden üstün görmeden, her öğrencimizin birbirinden farklı ve biricik olduğunun bilinciyle doğuştan gelen karakteristik özelliklerini de öğrenme süreçlerine dahil ederek hareket ediyoruz.

ULUSLARARASI DEĞİŞİM PROGRAMLARI

Yeni kültürleri, anlayışları, yaşam ve eğitim tarzlarını deneyimlemenin öğrencilerimiz için oldukça öğretici olacağına inanıyoruz.

Bu doğrultuda öğrencilerimizin, evrensel etik kuralları ve insani değerleri ön planda tutarak uluslararası öğrenci değişim programları sayesinde farklı ülkelerde eğitim görmelerini sağlıyoruz.

YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAMP PROGRAMLARI

Öğrencilerimizin kirli, gürültülü ve kalabalık şehir hayatında, sürdürülebilir bir yaşam biçimi geliştirmelerini ve doğayla olan ilişkilerini canlı tutabilmeyi önemsiyoruz.

Bu doğrultuda öğrencilerimiz için YÖM Kamp ile iş birliği halinde yurt içinde ve yurt dışında farklı temalarda gençlik kampları düzenliyoruz.

ATÖLYELER

YÖM Hibrit Anadolu Lisesi’nde atölyeleri, öğrencilerimizin kendilerini keşfetme, yeteneklerini açığa çıkarma ve becerilerini geliştirme yolculuklarında öğrenmenin merkezine koyuyoruz.

Öğrencilerimize atölyeler aracılığıyla merak etme, sorgulama, deneyimleme ve üretme alanları açıyoruz.

DANS – TİYATRO – SİNEMA – MÜZİK

Öğrencilerimizin sanat yoluyla kendilerini ve yaşadıkları dünyayı anlama / anlatma ihtiyaçlarını karşılayabilmek için fiziksel mekanlar ve atölyeler oluşturuyoruz.

BİREYSEL VE TAKIM SPORLARI

Öğrencilerimizin fiziksel ve zihinsel olarak gelişimlerini desteklemek için yogadan masa tenisine, eskrimden hentbola ilgi duydukları her spor branşına erişim imkanı sağlıyoruz.

MAKER ALANLAR

Öğrencilerimizin tüketen değil üreten olmalarını önemsiyor; özgürce yaratıcılıklarını açığa çıkarabilecekleri, yeni deneyimler edinecekleri, becerilerini geliştirecekleri Maker Alanlar oluşturuyoruz.

YÖM Hibrit Anadolu Lisesi’nde öğrencilerimiz Maker Alanlarda;

  • Sanat, zanaat ve tasarım odaklı,
  • Doğa ve ileri/geri dönüşüm odaklı,
  • Bilim ve teknoloji odaklı atölyelere katılabilecekler

Bilgi almak İçin

Bize ulaşın

small_c_popup.png

Bilgi Talep Formu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Ziyaretçi Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

YÖM | Yenilikçi Öğrenme Okulları (“YÖM”) olarak, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekte, kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktayız. YÖM olarak, Kanun kapsamında işlemiş olduğumuz kişisel veriler bakımından sizlere, bir başka ifadeyle kişisel verileri işlenen ilgili kişilere karşı “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktayız. Bu doğrultuda işbu aydınlatma metni ile siz ziyaretçilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, YÖM veya YÖM adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları
Kişisel verileriniz, YÖM veya YÖM adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; okulumuz içerisine hangi ziyaretçilerin geldiği ve nihayet okulumuzun güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmektedir. YÖM olarak, veri sorumlusu sıfatı ile; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir. Belirtmek gerekir ki; YÖM, kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması
YÖM tarafından işlenen bu kişisel verileriniz; Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki hukuka uygunluk sebepleri dahilinde ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla tutulmakta olup kanunen yetkili kişi ve kamu kurumların talebi olmadıkça üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

4. İşlenen Kişisel Verileriniz
YÖM, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri/özel nitelikli kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. YÖM olarak, ziyaretçilerimize ilişkin aşağıdaki kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileri işlemekteyiz:

• Kimlik : İsim, soy isim, T.C. Kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, pasaport numarası, vatandaşlık numarası, yabancı kimlik numarası, kayıtlı olunan meslek odası numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası nüfus cüzdanı sıra numarası, nüfus cüzdanı aile seri numarası, nüfus cüzdanı cilt numarası, nüfusa kayıtlı olunan yer, anne adı, baba adı, medeni hal, uyruk, imza
• Görsel ve işitsel kayıtlar : fotoğraf, kamera kaydı
• Sağlık : Kan grubu
• Özel nitelikli kişisel veriler : Din

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak sizler,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde her zaman YÖM yönetimi ile iletişime geçebilirsiniz. YÖM’e ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda YÖM, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir. Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unvan: Gökberk Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Mersis No: 0399040127400010
Telefon Numarası: (216) 360 2 360
Posta Adresi: Göztepe, Dr. Rıfatpaşa Sk. No:19, 34730 Kadıköy/İstanbul