Okul Müdürümüzden

YÖM Hibrit Anadolu Lisesi

Değerli veliler, sevgili gençler,

Eğitim sistemlerinin dayattığı ve artık verimsizliği kanıtlanmış olan klasik eğitim-öğretim yaklaşımının kıskacından çıkmak isteyen genç kuşağın yepyeni, farklı ve bir o kadar da üretken bir modele ihtiyaç duyduğu aşikar. Pek çok makalede öğrencilerin liselere devam etmek istemediği, devamsızlık yaparak akademik başarısının düştüğü görülmekte. Peki bu araştırma sonuçları okul kurucuları ve yöneticileri tarafından neden dikkate alınmıyor? Aslında cevabı çok da zor değil; birincisi okul sahipleri ve öğretmenler konfor alanlarından çıkmak istemiyor, kendi yetiştirildikleri eğitim sistemini uygulamak (uygulamaya çalışmak!) hem daha kolaylarına geliyor hem de daha az hizmetiçi çalışma, materyal vb. masraflardan kaçınmak anlamına geliyor. 

Veliler için ise benzer bir durum var diyebiliriz, Z kuşağının tüm dünyadaki beklentilerinin ve zihin yapılarının anlaşılamama durumu pek çok veli için de aynı. Oğlunun/kızının klasik bir eğitimle sınavlara daha iyi hazırlanabileceğini, çalışkan olabileceğini ve hayatta daha “başarılı” olabileceğine inanıyor. Arzu ettiği akademik başarı ve/veya okula olan ilgi yakalanamadığında ise çocuğunun potansiyelinin düşük olduğuna veya aslında istese yapabilecek düzeyde olduğuna ama gerekli eforu sarf etmediğine inanıyor/inandırılıyor. Peki durum böyleyse neden çocuklar gerekli eforu sarf etmiyor, neden okula gitmekte isteksiz? Sebebi en başta belirttiğim gibi, gençler değişen çağ ile uyumlu olmayan eğitim sistemine inanmıyor, okuldan ve öğretmenin metodundan mutlu olmuyor, ilgisi çekilemiyor. 30 sene önce hayatlarında bilgisayar ve telefon gibi araçlar bile olmayan okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler, bilgisayarın ve dijital yaşamın içine doğan öğrencilerin gözüyle dünyayı göremiyorlar. 

Halbuki okullar sadece öğretim merkezi değil, öğrencilerin arkadaşlıklar yoluyla sosyal bağ kurma becerilerinin geliştiği, yaşam becerileri kazandığı, sosyalleştikleri ve tabiki öğretim yoluyla da temel bilimlerin müfredat kapsamında kazanıldığı bir büyük ekosistem.

Tüm bu verilerin ışığında, çağla uyumlu olarak kuruldu YÖM Hibrit Anadolu Lisesi. Akademik başarıyı sağlamanın, öğrencinin önce ilgisini ve saygısını kazanmak olduğu bilinciyle. Öğrenciler ezberci yaklaşımın ötesinde, kavramları deneyimleyerek, üreterek, dokunarak anlamak ve yorumlamak istiyorlar. Tasarlanan eğitim-öğretim sistemimiz öğrencilerin akademik, sosyal, ruhsal ve fiziksel gelişimlerini birbiri içinde harmanlanmış çalışmalar eşliğinde bu  ihtiyacı göz önünde bulundurarak yürütmeyi hedefliyor. Devamlı kendini geliştirme arzusunda, öğrenci beklentilerini bir disiplin içinde yorumlayan ve imkan sunan bir kadro ile kurulduk. Her geçen hafta daha çok şey öğrenip, daha fazla ilham vermeye hevesliyiz. Öğrencilerimiz ile aramızdaki bağı da bu kuvvetlendiriyor. YÖM Okulları artık K-12 eğitim öğretim sunan, anaokulundan lise sonuna kadar aynı misyon ve vizyon ile hizmet eden bir “Yenilikçi Öğrenme Merkezi”. Bu merkez etrafında yetişen genç nesillerin geleceğin oyun değiştiricileri olacağına inancımız tam. 

Sevgi ve Saygılarımla…

Bilgi almak İçin

Bize ulaşın

small_c_popup.png

Bilgi Talep Formu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Ziyaretçi Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

YÖM | Yenilikçi Öğrenme Okulları (“YÖM”) olarak, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekte, kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktayız. YÖM olarak, Kanun kapsamında işlemiş olduğumuz kişisel veriler bakımından sizlere, bir başka ifadeyle kişisel verileri işlenen ilgili kişilere karşı “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktayız. Bu doğrultuda işbu aydınlatma metni ile siz ziyaretçilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, YÖM veya YÖM adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları
Kişisel verileriniz, YÖM veya YÖM adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; okulumuz içerisine hangi ziyaretçilerin geldiği ve nihayet okulumuzun güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmektedir. YÖM olarak, veri sorumlusu sıfatı ile; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir. Belirtmek gerekir ki; YÖM, kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması
YÖM tarafından işlenen bu kişisel verileriniz; Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki hukuka uygunluk sebepleri dahilinde ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla tutulmakta olup kanunen yetkili kişi ve kamu kurumların talebi olmadıkça üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

4. İşlenen Kişisel Verileriniz
YÖM, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri/özel nitelikli kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. YÖM olarak, ziyaretçilerimize ilişkin aşağıdaki kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileri işlemekteyiz:

• Kimlik : İsim, soy isim, T.C. Kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, pasaport numarası, vatandaşlık numarası, yabancı kimlik numarası, kayıtlı olunan meslek odası numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası nüfus cüzdanı sıra numarası, nüfus cüzdanı aile seri numarası, nüfus cüzdanı cilt numarası, nüfusa kayıtlı olunan yer, anne adı, baba adı, medeni hal, uyruk, imza
• Görsel ve işitsel kayıtlar : fotoğraf, kamera kaydı
• Sağlık : Kan grubu
• Özel nitelikli kişisel veriler : Din

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak sizler,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde her zaman YÖM yönetimi ile iletişime geçebilirsiniz. YÖM’e ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda YÖM, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir. Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unvan: Gökberk Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Mersis No: 0399040127400010
Telefon Numarası: (216) 360 2 360
Posta Adresi: Göztepe, Dr. Rıfatpaşa Sk. No:19, 34730 Kadıköy/İstanbul